ثبت شرکت ها و ثبت برند

صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت....................با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص-دانلود پی در اف
صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص-دانلود پی دی اف
صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه در شرکتهای سهامی خاص-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت .......... سهامی خاص-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرمحل شرکت-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس-دانلود پی دی اف
صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره-دانلود پی دی اف
صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع قوق العاده-دانلود پی دی اف
صورت جلسه هیأت مدیره-دانلود پی دی اف
صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت.......با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر نام در شرکت .................مسئولیت محدود-دانلود پی در اف
صورت جلسه تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر محل  شرکت ............با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه  افزایش سرمایه شرکت در همراه با شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود- دانلود پی دی اف
صورت جلسه افزایش سرمایه  شرکت بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه  کاهش سرمایه شرکت بدون خروج  شریک در شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه  کاهش سرمایه و خروج  شریک در شرکت بامسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه  تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تبدیل نوع شرکت از شرکت با  مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص-دانلود پی دی اف
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص-دانلود پی دی اف
صورت جلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود-دانلود پی در اف
صورت جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر موضوع مؤسسه-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر نام  مؤسسه-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر محل  مؤسسه-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر در سرمایه مؤسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک )-دانلود پی دی اف
صورت جلسه تغییر در سرمایه مؤسسه(افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)-دانلود پی دی اف
صورت جلسه انحلال  مؤسسه-دانلود پی دی اف
اساسنامه مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر-دانلود پی دی اف
اساسنامه مؤسسه غیر تجارتی-دانلود پی دی اف
اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران-دانلود پی دی اف
اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی-دانلود پی دی اف