ثبت شرکت ها و ثبت برند

to classify for the purposes of national security                                                         
طبقه بندی کردن به منظور امنیت ملی
سیستم طبقه بندی ممکن است به منظور تضمین امنیت ملی باشد که این امر خصوصاً در رابطه با اطلاعات مهم تجاری و دفاعی میتواند کاربرد داشته باشد.