ثبت شرکت ها و ثبت برند


Citations in an international search report                                                                         
مستندات گزارش جستجوی بین المللی
این اصطلاح به نحوی در بند (3) ماده20 معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است. به موجب بند مذکور، بنا به تقاضای اداره تعیین شده و یا متقاضی، مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی نسخه ای از اسناد مذکور در گزارش جستجوی بین المللی رابر طبق آیین نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود.