ثبت شرکت ها و ثبت برند

A
ترک کردن، اعراض کردن، واگذار کردن
اعراض کردن از ثبت یک علامت تجاری
اعراض کردن از (ثبت) اختراع
الزامات قطعی(حتمی)
خلاصه
(قابل دسترس برای عموم) در دسترس عموم
در دسترس عموم قرار دادن(قرار گرفتن)
اکتساب، تحصیل، تملک، تصاحب
اکتساب حق، تحصیل حق
اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع
رقابت نامشروع
دعوی نقض
دعوی نقض طرح صنعتی
دعوی نقض علامت تجاری
دعوی نقض ورقه اختراع
موضوع اضافی
انتخاب اقامتگاه
ابطال اداری
نصب یک علامت بر روی کالا
کاگزار، عامل، نماینده، وکیل
اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطا کردن
قبول و پذیرفتن یک اظهارنامه
فهرست الفبایی کالاها و خدمات
اصلاح کردن، تغییردادن
اصلاح کردن ادعاها در یک اظهارنامه اختراع
اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع
اصلاح نقشه ها
اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع
مسبوق به سابقه بودن اختراع
اسم مبدأ
متقاضی، درخواست کننده
اظهارنامه
(ماهیت محرمانه) اظهارنامه
هزینه اظهارنامه
(اولین) اظهارنامه، (اولین) درخواست
اظهارنامه برای کسب ورقه اختراع
اظهارنامه برای حمایت از اختراع
اظهارنامه برای ثبت یک علامت
اظهارنامه برای صدور مجدد ورقه اختراع
اظهارنامه برای تجدید یک ورقه اختراع
اظهارنامه برای تجدید ثبت یک علامت
اظهارنامه بین المللی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
انتشار بین المللی یک اظهار نامه بین المللی
اظهارنامه ملی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
اظهارنامه سابق یا قبلی
اظهارنامه دارای حق تقدم
انتشار اظهارنامه
اظهارنامه منطقه ای براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
اظهارنامه لاحق
واگذار کردن
واگذار کردن اظهارنامه(اختراع، علامت...)
واگذار کردن علامت تجاری
واگذار کردن ورقه اختراع
واگذار کردن نام تجارتی
واگذار کردن ثبت علامت تجاری
جانشین، وکیل دعاوی، مشاور حقوقی