ثبت شرکت ها و ثبت برند


Application (international ~ under the PCT)                                                              

اظهارنامه بین المللی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. براساس بند (7) ماده 2 معاهده همکاری ثبت اختراع، اظهرنامه بین المللی به معنای اظهارنامه ای است که به موجب معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم شده باشد.