ثبت شرکت ها و ثبت برند


Application for the renewal the registration of a mark                                       

اظهارنامه برای تجدید ثبت یک علامت
با توجه به ماده 20 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انفضای مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تأدیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است. تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت علائم به عمل خواهد آمد. هرگاه در موقع تجدید ثبت تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرت از هر حیث باید کلاً رعایت شود. تجدید ثبت رد صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست. در صورتی که مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت آن علائم خواهد تبود. اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.