ثبت شرکت ها و ثبت برند

Application for the renewal of a patent                                                                    
اظهارنامه برای تجدید یک ورقه اختراع
همان طور که در ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود.
بنابراین اگر مخترع قبل از انفضای 10 سال از ثبت اختراع، برای 5 سال یا 10 سال دیکر بخواهد مدت اعتبار ورقه اختراع تسلیم کند تا پس از طی تشریفات مقرر برای ثبت اختراع موفق به تمدید ورقه اختراع خود گردد. بدیهی است تجدید ورقه اختراع در این فرض با تأدیه همان حقوق و مخارجی به عمل آید که برای ثبت اختراع مقرر است.