ثبت شرکت ها و ثبت برند

در بخش نهم لایحه قانونی 1347 قواعد ویژه ای در مورد انحلال و تصفیه شرکت سهامی وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت 1311 راجع به انحلال تصفیه شرکتهای تجاری دیگر دقیق تر و مفصل تر است. این مقررات را با تفکیک علل انحلال شرکت از نتایج انحلال آن در دو بخش بررسی می کنیم.

بخش اول: علل انحلال شرکت
بخش دوم: نتایج انحلال شرکت