ثبت شرکت ها و ثبت برند

موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201 لایحه قانونی 1347 قید شده است؛ بدین ترتیب، انحلال یا قهری است، یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می شود.

 

مبحث اول: انحلال قهری

مبحث دوم: انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مبحث سوم: انحلال به حکم دادگاه