ثبت شرکت ها و ثبت برند

شرکت
شناخت نهاد شرکت تجاری و تجزیه و تحلیل ماهیت آن، مستلزم بررسی مفهوم شرکت، انواع آن و سپس تبیین جایگاه شرکت تجاری در تقسیم بندی انواع شرکت است. چرا که شرکت تجاری از اشکال امروزین و پیچیدۀ مشارکت است و همان گونه که خواهیم دید علاوه بر پذیرش قواعد و مقررات ویژه، از مفهوم سنتی و عرفی خود به دور افتاده است.
شرکت، امروزه دارای مفاهیمی چنان گسترده و درعین حال ناهمگون است که تعریف شرکت تجاری دربرخی نظامهای حقوقی امروزین محوری ترین عنصر تعریف سنتی شرکت و مشارکت را در خود ندارد. این دگرگونی با توجه به پذیرش شرکتهای یک نفره، به ویژه در کشورهای عضو جامعۀ اروپایی، شایستۀ توجه است.
شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق
می گردد. این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی وعاطفی و از جمله ازدواج را در بر می گیرد. با این حال، درمباحث اقتصادی و
بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می رود. با توجه به اینکه شرکت در معنای اخیر، چه از جهت تعریف و چه از حیث  اجزای متشکله آن، از تنوع گسترده ای برخوردار است، لذا بررسی و تحلیل انواع شرکت ضروری به نظر می رسد.


فصل اول انواع شرکت
فصل دوم: فرضیات مربوط به شرکت تجاری
فصل سوم: تقسیم بندی شرکت های تجاری
فصل چهارم: شرکت های اشخاص و سرمایه
فصل پنجم: ساختار شرکت های تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه