ثبت شرکت ها و ثبت برند

پذیرش پدیده ای با عنوان شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست خواهد داد. این آثار عبارت اند از:

گفتار اول: نام و عنوان مستقل
گفتار دوم: دارا بودن اموال مخصوص به خود
گفتار سوم: حقوق و تعهدات مستقل
گفتار چهارم: اقامتگاه شخص حقوقی
گفتار پنجم: تابعیت شخص حقوقی