ثبت شرکت ها و ثبت برند


تصفیه شرکت سهامی
1-مفهوم تصفیه :مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد ، تصفیه امور شرکت گویند .
نکات :امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند
اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند .
شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند ، لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند .
2-طریقه اعلام ختم تصفیه : باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت درج گردد و لا اقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد (ماده 225 ل.ا.ق.ت )
پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه ، هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد درحکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد .(ماده 228 ل.ا.ق.ت)