ثبت شرکت ها و ثبت برند


تغییرات در سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت
1-روش های افزایش سرمایه شرکت :
1-1- مبلغ اسمی سهم ثابت باشد ولی تعداد سهام افزایش یابد .
طرق پرداخت مبلغی اسمی سهام جدید عبارت است از :
-نقدی (که دراین صورت گواهی بانکی جهت افزایش سرمایه ارائه گردد)
-مطالبات (ارائه لیست مطالبات به تایید بازرس)
-از محل سود تقسیم نشده
-تبدیل اوراق قرضه به سهام .
1-2- تعداد سهام ثابت و مبلغ اسمی افزایش یابد که در این صورت باید کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند زیرا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهد صاحبان سهام بیفزاید . همچنین دراین صورت کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود .
نکات :افزایش سرمایه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .
در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی سهم را تاحد معینی (10 هزار ریال)میتوان افزایش داد(ماده 29 ل..ا.ق.ت) لذا اگر مبلغ اسمی سهام از ابتدا 10 هزار ریال باشد امکان افزایش سرمایه از طرق مزبور وجود ندارد .
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل  و انتقال است .
اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد .
شرط افزایش سرمایه تادیه سرمایه قبلی است
2-نکات لازم جهت تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی :
1-رعایت ماده 161 ل.ا.ق.ت (وجود بازرس در سال مالی که شرکت افرایش سرمایه داده است همچنین قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی )
2-رعایت ماده 165 ل.ا.ق.ت (پرداخت کلیه سرمایه تعهدی شرکت )
3-رعایت ماده 183 ل.ا.ق.ت (ارائه 2 نسخه اظهار نامه جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و امضای آن توسط کلیه اعضای هیات مدیره )
4-رعایت ماده 158 ل.ا.ق.ت و ارائه کلیه مدارک مربوطه (مثلا در صورتی که افزایش سرمایه نقدی باشد ارائه گواهی بانکی )
5-رعایت ماده 166و169و163 ل.ا.ق.ت (در صورتی که کلیه صاحبان سهام در افزایش سرمایه مشارکت داشته باشند رعایت مواد مذکور الزامی نمی باشد )
6-رعایت مواد 170 و 163 ل.ا.ق.ت در مورد شرکتهای سهامی عام .

کاهش سرمایه شرکت
دو نوع کاهش سرمایه داریم :
1-کاهش اجباری سرمایه
2-کاهش اختیاری سرمایه .
1-کاهش اجباری:
هر گاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، در صورت انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به سرمایه موجود کاهش می یابد (ماده 141 ل.ا.ق.ت)
2-1- از طریق کاهش تعداد سهام (ماده 190 به بعد )
2-2- از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام
2-کاهش اختیاری سرمایه :
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند . چنین کاهشی منوط به آن است که اولا به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود و ثانیا سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نگردد.
نکات :1- هیات مدیره مکلف است تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را در مورد کاهش سرمایه آگهی کند . 2-افرادی که از کاهش سرمایه متضرر می گردند می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کنند