ثبت شرکت ها و ثبت برندموارد انحلال شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود عمدتا یکسان است . معذلک با توجه به ویژگیهای شرکت اخیر، قانون گذار جهات خاصی را برای انحلال آن مقرر داشته که اعمال آنها در مورد شرکتهای سهامی وجود ندارد.

فصل اول: پایان حیات شرکت های سهامی
فصل دوم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود