ثبت شرکت ها و ثبت برند


شرکت با مسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگری به علل مختلف به پایان خود برسد . جهات انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اندکی متفاوت و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص شیوه انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نگردیده و در نتیجه بایستی به احکام تصفیه مذکور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعکس در مواد 202تا218 قانون تجارت که ناظر به تصفیه همه شرکتهای تجاری است تمسک جست

گفتار اول: موارد انحلال
گفتار دوم: آثار انحلال
گفتار سوم: ساختار و ارکان شرکت با مسئولیت محدود در حال تصفیه و ...