ثبت شرکت ها و ثبت برند


دوره حیات یا فعالیت شرکتهای سهامی ، با توضیحات بالا در سه عنوان: ارکان شرکت ، سرمایه و حسابهای شرکت و سرانجام اوراق بهادار شرکت به بررسی گذاشته می شود .

گفتار اول: سازمان و ارکان شرکت سهامی
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت سهامی
گفتار سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی