ثبت شرکت ها و ثبت برند


اگر چه در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بر خلاف شرکت سهامی ، ساختار و ارکان به طور دقیق تعریف شده ای وجود ندارد، لکن در شرکتهای با مسئولیت محدود در هر حال نهادهای تصمیم گیری ، اداره و تحت شرایط خاصی مرجع بازرسی کارکرد خود را دارند. به علاوه و بر خلاف شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود اوراق بهادار یعنی اوراق سهام و اوراق مشارکت متصور نیست . بنابراین ، در این فصل تنها به ارکان و امور مالی این شرکت پرداخته می شود.


گفتار اول: سازمان و ارکان شرکت با مسئولیت محدود
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود