ثبت شرکت ها و ثبت برند


بخش دوم: طبقه بندی شرکت های تجاری
طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است، با توجه به معیاری خاص، در این یا آن طبقه قرار گیرد. در ادامۀ مطالب، ابتدا طبقه بندیهای ممکن را مطرح می کنیم و سپس طبقه بندیهای معمول را که در این کتاب از آن استفاده کرده ایم، معرفی خواهیم کرد.