ثبت شرکت ها و ثبت برند


همان گونه که در بررسی وجوه تمایز شرکتها ی سهامی خاص و عام ملاحظه شد، شیوه و تشریفات تاسیس هر یک از دو شرکت متضمن قواعدی کاملا متفاوت است . این روند در ارتباط با شرکت سهامی عام که با حقوق سرمایه گذارانی سرو کار دارد که عموما بدون شناخت نزدیک از موسسین و به اعتماد اعلامیه پذیره نویسی ، مبادرت به واریز وجه و تعهد سهام می نمایند ، و در مقایسه با شرکت سهامی خاص از پیچیدگی بیشتر برخوردار و در عین حال مستلزم طی زمان دراز است . انتشار اعلامیه پذیده نویسی تنها با مجوز ادراه ثبت شرکتها که پس از بررسی اسناد و مدارک لازم و احراز مطابقت آنها با قانون صادر می گردد، امکان پذیر است.
نقش مرجع ثبت شرکتها در این مرحله ونیز لزوم رعایت دقیق برتیبات پس از مرحله پذیره نویسی تا ثبت شرکت، حاکی از نگاه متفاوت مقنن در تاسیس شرکتهای سهامی است . درمقایسه با روند تشکیل شرکت سهامی عام، تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در برگیرنده دو مرحله تهیه مدارک و ثبت شرکت است


مفهوم تشکیل ـ تأسیس
مفهوم مؤسس
گفتار اول: تشکیل شرکت سهامی عام
گفتار دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص
گفتار سوم: عدم تشکیل (ثبت) شرکت سهامی
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی