ثبت شرکت ها و ثبت برند

بخش چهارم: حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اساسی وابسته است: منع صدور سهام، وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این مسائل را در پنج مبحث بررسی می کنیم.


منع صدور سهام
وضعیت حسابهای شرکت
انتقال سهم الشرکه
تقسیم منافع شرکت
تغییر سرمایه شرکت