ثبت شرکت ها و ثبت برند

بخش دوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متضمن سه نوع ضمانت اجراست: بطلان شرکت؛ مسئولیت مدنی کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و مسئولیت کیفری اشخاص اخیر


بطلان شرکت
مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت