ثبت شرکت ها و ثبت برند

برای تشکیل شرکت های اشخاص افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است . شرایط تشکیل این شرکت عمدتا همانند دیگر شرکتهای تجاری است . با این حال در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکتها به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آنها تردید وجود دارد . اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شراط دیگر از این دست یعنی قصد در رابطه باشرکای شرکتهای اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد .
درقانون تجارت جز یک مورد مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخصی تلقی نمود به چشم نمی خورد.بنابراین بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکتها را دسته بندی کرد.گفتار اول شرایط ماهوی
گفتار دوم شرایط شکلی