ثبت شرکت ها و ثبت برند

شرکتهای اشخاص از اوصاف برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرماهی متمایز می سازد . این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یادشده ویژگیهای خاص خود را دارد:


گفتار اول محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایۀ آنها
گفتار دوم نقش و اهمیت شخصیت شرکا
گفتار سوم نام شرکت
گفتار چهارم منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا
گفتار پنجم ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت