ثبت شرکت ها و ثبت برند

بخش سوم:تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی
منظور از تقسیم سود و زیان شرکت، تقسیم در زمان حیات شرکت است که در اینجا به تفکیک از آن صحبت می کنیم


تقسیم زیان
تقسیم سود