ثبت شرکت ها و ثبت برند

بخش اول: تشکیل شرکت تضامنی
از آنجا که شرایط عمومی تشکیل شرکتهای اشخاص را قبلاً بیان کرده ایم، در اینجا فقط شرایط خاص تشکیل شرکت تضامنی را یادآور می شویم. این شرایط خاص راجع اند به شرکا، سرمایه، اسم شرکت، موضوع شرکت و تشریفات شرکت که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند.


اسم شرکت
تشریفات تشکیل شرکت
سرمایه شرکت
شرکای شرکت
موضوع شرکت