ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار پنجم ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت
گفتار اول محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایۀ آنها
انعقاد قرارداد شرکت
شرایط دیگر تشکیل شرکت
گفتار چهارم منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا
ماهیت حقوقی سهم الشرکه
حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
گفتار سوم نام شرکت
موارد بطلان شرکت
گفتار دوم نقش و اهمیت شخصیت شرکا
آثار بطلان شرکت
مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت
گفتار اول شرایط ماهوی
انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا
گفتار دوم شرایط شکلی
انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
انحلال مبتنی بر دلایل موجه
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
تصفیه اموال شرکت
تقسیم دارایی شرکت
گفتار او ل مرجع تصمیم گیری
دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا
مبحث اول شیوه انتخاب و جایگاه مدیران
مبحث دوم وظایف و اختیارات مدیران شرکت های تضامنی و نسبی
شرکای شرکت
سرمایه شرکت
مبحث سوم مسئولیت های مدیران شرکت های تضامنی
اسم شرکت
موضوع شرکت
گفتار سوم نظارت بر شرکت های نسبی و تضامنی
تشریفات تشکیل شرکت
گفتار اول نقش سرمایه در شرکت های اشخاص
اداره شرکت
نقش شرکا در اداره شرکت
گفتار دوم واگذاری سهم الشرکه
تغییر شرکا
گفتار سوم تنظیم صورت های مالی و تقسیم سود
تقسیم سود و زیان
موارد انحلال شرکت
مبحث اول در مورد فقرات 1و 2 و 3 ماده 199
نتایج انحلال شرکت
مبحث دوم در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت در دادگاه
مبحث چهارم در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده137
معرفی شرکت نسبی
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
مبحث پنجم در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
مسئولیت شرکا
مبحث ششم در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139 و 140
اسم شرکت
مبحث هفتم انحلال به درخواست بستانکار شخصی شرکا
گفتار دوم آثار انحلال
شرکای شرکت
آورده ها و سرمایه شرکت
گفتار سوم اداره امر تصفیه
اسم شرکت
مدیریت شرکت
نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا
تقسیم سود
فصل اول انواع شرکت های مختلط و ویژگی های آنها
فصل دوم ادارۀ شرکت های مختلط
تقسیم زیان
فصل سوم نظارت بر شرکت های مختلط
فصل چهارم انحلال شرکت های مختلط
موارد انحلال شرکت
نتایج انحلال شرکت
گفتار اول جایگاه و اهمیت شرکت های سهامی
مبحث اول تمایز در فلسفه تأسیس
مبحث دوم شیوه تأسیس
قوانین ثبت شرکت
مبحث سوم عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی
مبحث چهارم میزان سرمایه
مبحث پنجم شمار سهام داران
مبحث ششم تعداد مدیران
مبحث هفتم امکان انتشار اوراق مشارکت (قرضه)
مبحث هشتم پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
گفتار اول مسئولیت محدود شرکا
گفتار دوم اهمیت سرمایه
گفتار سوم عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهم
گفتار چهارم محدودیت در واگذاری سهم الشرکه
گفتار پنجم نظارت بر شرکت
قواعد تشکیل شرکت
آثار تشکیل شرکت
مفهوم تشکیل ـ تأسیس
مفهوم مؤسس
مبحث اول تهیه مدارک و اسناد اولیه
مبحث دوم مرحله پذیره نویسی
مبحث سوم مجمع عمومی مؤسس
مبحث چهارم ثبت شرکت سهامی عام
مبحث اول مرحله تهیه مدارک
نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
مبحث دوم مرحله ثبت شرکت
گفتار سوم عدم تشکیل (ثبت) شرکت سهامی
مبحث اول مسئولیت های مدنی
مبحث دوم مسئولیت های کیفری
مبحث اول شرایط صحت انجام معاملات
مبحث دوم وجود حداقل دو شریک
مبحث سوم لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
مبحث چهارم لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
موارد انحلال شرکت
مبحث اول رکن تصمیم گیری ـ مجامع عمومی
مبحث دوم ادارۀ شرکت سهامی
مبحث سوم ارگان کنترل کننده
مبحث اول سرمایه
مبحث اول سهام
مبحث دوم اوراق مشارکت ـ اوراق قرضه
مبحث اول رکن تصمیم گیرنده
مبحث دوم ادارۀ شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول مفهوم و نقش سرمایه
آثار انحلال شرکت
مبحث دوم واگذاری سهم الشرکه
مبحث سوم. تنظیم صورت های مالی
مبحث چهارم تقسیم سود و زیان
مبحث پنجم پیش بینی اندوختۀ قانونی
آثار انحلال شرکت
مبحث اول موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد
تشکیل شرکت تضامنی
مبحث دوم شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد
مبحث سوم ورشکستگی
مبحث چهارم انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
سازماندهی شرکت تضامنی
مبحث پنجم انحلال به حکم دادگاه
مبحث اول واگذاری مدیریت به مدیران تصفیه
مبحث دوم حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه
حیات شرکت تضامنی
مبحث سوم تصفیه شرکت
مبحث چهارم ثبت و آگهی انحلال
مبحث اول مجامع عمومی
مبحث دوم اداره تصفیه
انحلال شرکت تضامنی
مبحث سوم نظارت بر تصفیه
گفتار چهارم پایان کار تصفیه
خصوصیات شرکت نسبی
فصل سوم دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی
مبحث اول انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده
مبحث دوم پایان مدت شرکت
تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث سوم ورشکستگی
مبحث چهارم در صورت تصمیم شرکا
طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم در صورتی که به واسطۀ ضرر های وارده نصف سرمایه شرکت
مبحث ششم در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد
تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث اول بقای شخصیت حقوقی با پایان تصفیه
مبحث دوم عدم توجه مسئولیت به شرکا
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث سوم تقسیم دارایی شرکت
گفتار دوم آثار انحلال
فصل دوم انحلال شرکت با مسئولیت محدود
فصل اول پایان حیات شرکت سهامی
گفتار سوم ساختار و ارکان شرکت با مسئولیت محدود در حال تصفیه
فصل اول ویژگی های شرکت های تضامنی ـ نسبی
فصل اول ویژگی های شرکت های تضامنی ـ نسبی
فصل اول ویژگی های شرکت های تضامنی ـ نسبی
فصل دوم تشکیل شرکت های تضمانی و نسبی
فصل دوم تشکیل شرکت های تضمانی و نسبی
فصل دوم تشکیل شرکت های تضمانی و نسبی
گفتار دوم اداره شرکت های تضامنی و نسبی
تشکیل شرکت
بخش اول شرکت های اشخاص (تضامنی ـ نسبی)
انحلال شرکت
فصل چهارم سرمایه و حساب های شرکت های اشخاص
گفتار اول جهات انحلال شرکت های تضامنی و نسبی
ضمایم
شرکت تضامنی
شرکت نسبی
فصل پنجم انحلال شرکت های تضامنی و نسبی
شرکت مختلط غیر سهامی
شخصیت حقوقی شرکت
خصایص شرکت
شرایطی شکلی تشکیل شرکت
شرایط ماهوی تشکیل شرکت
بطلان شرکت
بخش دوم شرکت های مختلط
مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
نصب و عزل مدیر
اختیارات مدیر
مسئولیتهای مدیر
تصمیمات عادی
بخش دوم شرکت های مختلط
تصمیمات فوق العاده
نظارت و کنترل فردی شرکا
نظارت و کنترل توسط هیئت نظار
منع صدور سهام
وضعیت حساب های شرکت
انتقال سهم الشرکه
تقسیم منافع شرکت
تغییر سرمایه شرکت
گفتار دوم انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها
تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
فصل اول تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی
ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود
فصل اول تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی
معرفی شرکت با مسئولیت محدود
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
فصل دوم تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
فصل دوم تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود
علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
بخش اول معرفی شرکت های سرمایه
تعریف شرکت مدنی
گفتار اول تشکیل شرکت سهامی عام
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
گفتار دوم تشکیل شرکت سهامی خاص
حیات شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
گفتار چهارم مسئولیت های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی
تعریف شرکت تجاری
عناصر تشکیل دهندۀ شرکت
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی
فصل اول تشکیل شرکت سهامی
مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
آغاز شخصیت حقوقی شرکت
تبدیل شرکت تجاری
ادغام و تجزیه شرکت ها
پایان شخصیت حقوقی
حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
اسم شرکت
دارایی شرکت
گفتار اول شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
اهلیت شرکت تجاری
اقامتگاه شرکت
تابعیت شرکت
طبقه بندی های ممکن
طبقه بندی های معمول
تعریف شرکت
مبحث دوم مسئولیت های کیفری
خصایص شرکت تجاری
مبحث اول مسئولیت های مدنی
گفتار دوم مسئولیت های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
فصل دوم تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
اعطای شخصیت حقوقی
بخش دوم تشکیل شرکت های سرمایه
گفتار اول سازمان و ارکان شرکت سهامی
نتایج شخصیت حقوقی شرکت
گفتار دوم سرمایه و امور مالی شرکت سهامی
طبقه بندی شرکت های تجاری
گفتار سوم اوراق بهادار شرکت سهامی
گفتار اول سازمان و ارکان شرکت با مسئولیت محدود
معرفی شرکت تجاری
گفتار دوم سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود
شخصیت حقوقی شرکت تجاری
فصل دوم دورۀ حیات شرکت با مسئولیت محدود
فصل اول دورۀ حیات شرکت های سرمایه
معرفی انواع شرکتهای تجاری
انواع شرکت های تجاری
بخش سوم دوره حیات شرکت های سرمایه
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
معرفی انواع شرکتهای تجاری
گفتار اول شیوه های انحلال شرکت سهامی
گفتار دوم آثار انحلال شرکت
گفتار سوم شیوه و تشریفات تصفیه شرکت(ارکان شرکت در حال تصفیه)
گفتار اول موارد انحلال
بخش چهارم پایان حیات شرکت های سرمایه
مبحث اول اشخاص حقوقی دولتی و شهرداریها
مبحث دوم مؤسسات غیر تجاری خصوصی
مبحث سوم وقف
گفتار اول زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیرتجاری
مبحث اول تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
مبحث دوم ثبت شرکت تجاری به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی
گفتار دوم زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری
فصل دوم: زمان تحقق شخصیت حقوقی
فصل اول تعریف شخصیت حقوقی
گفتار اول مجازی و فرضی بودن شخصیت حقوقی
گفتار دوم واقعی بودن شخصیت حقوقی
فصل سوم فرضیات مربوط به ماهیت شخصیت حقوقی
گفتار اول نام و عنوان مستقل
اشخاص حقوقی و موضوع حقوق عمومی
دارایی اموال مخصوص به خود
شرکت سهامی
هیات مدیره و مدیر عامل
گفتار سوم حقوق و تعهدات مستقل
بازرسان شرکت سهامی
تغییرات در سرمایه شرکت
انحلال و تصفیه شرکت سهامی
گفتار چهارم اقامتگاه شخص حقوقی
تصفیه شرکت سهامی
روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص
گفتار پنجم تابعیت شخص حقوقی
وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود
اساسنامه شرکت سهامی خاص
فصل چهارم آثار شخصیت حقوقی
گفتار اول اشخاص حقوقی غیر تجاری
شخصیت های تجاری
گفتار دوم اشخاص حقوقی تجاری
شخصیت های تجاری
فصل پنجم انواع شخصیت حقوقی
بخش اول شخصیت حقوقی
گفتار اول شرکت های مدنی
گفتار دوم شرکت های تجاری
فصل اول انواع شرکت
گفتار اول: نظریه قراردادی بودن شرکت
گفتار دوم نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
گفتار سوم تلفیقی از دو دیدگاه
فصل دوم فرضیات مربوط به شرکت تجاری
فصل سوم تقسیم بندی شرکت های تجاری
ثبت شرکت های سهامی خاص
ثبت شرکت های سهامی خاص
فصل چهارم شرکت های اشخاص و سرمایه
گفتار اول ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان
گفتار دوم ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
گفتار دوم ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
فصل پنجم ساختار شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه
گفتار دوم ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
گفتار دوم ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
بخش دوم شرکت
وظایف هیأت نظار
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها
ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی
اختراعات
طرح صنعتی
علائم جمعی و نام های تجاری
مقررات عمومی
تسلیم اظهار نامه
انتقال،اصلاح، استرداد و ثبت اظهار نامه
بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
صدور پروانه اجباری بهره برداری
تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع
اظهار نامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات .
هزینه ها
تسلیم ، اصلاح استرداد ، انتقال و ثت اظهار نامه
تسلیم ، اصلاح استرداد ، انتقال و ثت اظهار نامه
بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
تمدید ثبت طرح صنعتی
بخش اول تعریف شرکت سهامی
تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده
اعتراض به رد و تقاضای ثبت اقاله دعوای ابطال گواهی نامه طرح صنعتی
تسلیم استرداد ، ثبت و رد اظهار نامه
بررسی و انتشار آگهی اظهار نامه
انتقال ، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
ثبت علامت و تمدید ثبت
علامت جمعی
تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
ابطال ثبت علامت
ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پرو تکل مادرید
هزینه ها
ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
کمیسیون
اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی
تصحیح اشتباهات ، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
دادخواهی و مقررات مختلف
بخش اول: تعریف شرکت سهامی
مبحث اول: شرکت سهامی در حقوق تطبیقی
قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری
قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری
مبحث دوم شرکت های سهامی در حقوق ایران
بخش دوم تاریخچه شرکت سهامی
بخش سوم: ماهیت حقوقی شرکت سهامی
مبحث اول استقلال شخصیت حقوقی شرکت
مبحث دوم آثار شخصیت حقوقی شرکت
بخش چهارم شخصیت حقوقی شرکت سهامی
ثبت اختراعات
ثبت اختراعات
بخش چهارم شخصیت حقوقی شرکت سهامی
بخش چهارم شخصیت حقوقی شرکت سهامی
بخش چهارم شخصیت حقوقی شرکت سهامی
فصل اول معرفی شرکت سهامی
بخش چهارم شخصیت حقوقی شرکت سهامی
ثبت طرح های صنعتی
ثبت طرح های صنعتی
مبحث اول تأسیس شرکت
مبحث دوم انجام پذیره نویسی
مبحث سوم تشکیل سرمایه و تخصیص سهام
گفتار اول ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها
گفتار دوم شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها
ثبت علائم
ثبت علائم
مبحث چهارم تشریفات نهایی تشکیل شرکت
مقررات عمومی
مقررات عمومی
مبحث چهارم تشریفات نهایی تشکیل شرکت
مبحث چهارم تشریفات نهایی تشکیل شرکت
مبحث چهارم تشریفات نهایی تشکیل شرکت
بخش اول تشکیل شرکت سهامی عام
مبحث اول تأسیس شرکت
مبحث چهارم تشریفات نهایی تشکیل شرکت
مبحث دوم ثبت شرکت
مقررات عمومی
بخش دوم تشکیل شرکت سهامی خاص
بخش دوم تشکیل شرکت سهامی خاص
مبحث اول: بطلان شرکت
کلیات
مبحث دوم مسئولیت های ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت
بخش سوم ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ريال طرح های صنعتی و علائم تجاری به شماره 9127/87/1-1/11/1387 روزنامه رسمی 5/12/1387 بشماره 9830/87/1
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ريال طرح های صنعتی و علائم تجاری به شماره 9127/87/1-1/11/1387 روزنامه رسمی 5/12/1387 بشماره 9830/87/1
بخش دوم تشکیل شرکت سهامی خاص
طبقه بندی بین المللی اختراعات
فصل دوم تشکیل شرکت سهامی
فصل دوم تشکیل شرکت سهامی
طبقه بندی بین المللی علائم صنعتی و تجارتی
کلیات
طبقه بندی بین المللی برای ثبت مالکیت صنعتی
مبحث اول خصایص سهم
مبحث دوم انواع سهم
گفتار اول: حقوق ناشی از مالکیت سهام
گفتار دوم تعهدات ناشی از مالکیت سهام
ضمیمه سه
ضمیمه سه
مبحث سوم حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
ضمیمه سه
ضمیمه سه
مبحث سوم حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
ضمیمه سه
مبحث سوم حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
بخش اول سهام
ضمیمه سه
مبحث سوم حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
ضمیمه سه
ضمیمه سه
ضمیمه سه
گفتار اول مفهوم اوراق مشارکت
گفتار دوم ماهیت حقوقی اوراق مشارکت
ضمیمه سه
گفتار سوم انواع اوراق مشارکت
ضمیمه سه
مبحث اول معرفی اوراق مشارکت
گفتار اول شرایط مربوط به شرکت ناشر
ضمیمه سه
گفتار دوم شرایط مربوط به اوراق
گفتار دوم شرایط مربوط به اوراق
کلیات
گفتار دوم شرایط مربوط به اوراق
گفتار دوم شرایط مربوط به اوراق
مبحث دوم شرایط انتشار اوراق مشارکت
گفتار اول اشخاص و سازمان های دخیل در انتشار اوراق مشارکت
گفتار دوم مکانیسم انتشار اوراق مشارکت
مبحث سوم سازماندهی انتشار اوراق مشارکت
گفتار اول حقوق صاحب ورقه
گفتار دوم تضمین سرمایه گذاری صاحبان ورقه مشارکت
مبحث چهارم حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت
بخش دوم: اوراق مشارکت
فصل سوم اوراق بهادار شرکت سهامی
درباره ما
خدمات ما
انجمن گفتگو
گفتار اول صلاحیت مجمع عمومی عادی
گفتار دوم ترکیب مجمع عمومی عادی
گفتار سوم حق کسب اطلاع سهام داران
گفتار چهارم تشکیل مجمع عمومی عادی
مبحث اول مجمع عمومی عادی
مبحث دوم مجمع عمومی فوق العاده
مبحث سوم مجمع عمومی مختلط
مبحث چهارم مجمع خاص
بخش اول مجمع عمومی
گفتار اول ترکیب هیأت مدیره
گفتار دوم شرایط عضویت در هیئت مدیره
گفتار سوم حقوق و تکالیف فردی مدیر
گفتار چهارم طرز کار هیئت مدیره
گفتار پنجم اختیارات هیأت مدیره
گفتار ششم کنترل قراردادهای مدیران با شرکت
مبحث اول هیئت مدیره
گفتار اول وضعیت حقوقی مدیرعامل
گفتار دوم اختیارات مدیرعامل
مبحث دوم مدیرعامل شرکت سهامی
گفتار اول: مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل
گفتار دوم مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل
مبحث سوم: مسئولیت های ناشی از اداره شرکت
بخش دوم اداره شرکت سهامی
مبحث اول: ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
مبحث دوم وضعیت حقوقی بازرس شرکت
مبحث سوم وظایف بازرس
مبحث چهارم حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
مبحث پنجم مسئولیت های بازرس
بخش سوم کنترل شرکت
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
فصل چهارم: ارکان شرکت سهامی
مبحث اول: تصویب حساب های شرکت
مبحث دوم: تخصیص سود
بخش اول عملکرد و سود و زیان شرکت
مبحث اول اختیارات مجمع عمومی
مبحث دوم محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
بخش دوم تغییر اساسنامه
گفتار اول افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
گفتار دوم افزایش سرمایه بدون مراجعه به عموم
مبحث اول: افزایش سرمایه
مبحث دوم: کاهش سرمایه
بخش سوم تغییرات سرمایه
مبحث اول فروض تبدیل
مبحث دوم: نتایج تبدیل شرکت
بخش چهارم تبدیل شرکت
مبحث اول انحلال قهری
فصل پنجم حیات شرکت سهامی
مبحث دوم انحلال به تصمیم مجمع عمومی
مبحث سوم انحلال به حکم دادگاه
بخش اول علل انحلال شرکت
گفتار اول وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
گفتار دوم طرق تصفیه
گفتار سوم ختم تصفیه
مبحث اول تصفیه
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
بخش دوم نتایج انحلال شرکت
فصل ششم انحلال شرکت سهامی
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن
تعریف شرکت و انواع آن
چگونگی ثبت شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود،
تغییرات در شرکت سهامی خاص
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود
تغییرات در موسسات غیر تجاری
تبدیل شرکتها
انحلال شرکتها
مواد قانونی مربوط به شکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود،
نمونه اظهار نامه
اساسنامه‌ سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ ايران‌
اساسنامه‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ اروند(آبادان‌ - خرمشهر)
اساسنامه‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ارسباران‌ (جلفا)
اساسنامه‌ شركت‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌
اساسنامه شرکت ارتباطات سیار
اساسنامه شرکت سهامی خاص
اساسنامه‌ شركت‌ سهامي‌ مديريت‌ شبكه‌ برق ايران‌
اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
اساسنامه‌ شركت‌ مادرتخصصي‌ عمران‌ و به‌سازي‌شهري‌ ايران‌
اساسنامه‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ فرودگاه‌هاي‌ كشور(سهامی خاص)
اساسنامه‌ شركت‌ مادرتخصصي‌ مخابرات‌ ايران‌
اساسنامه‌ شركت‌ ارتباطات‌ داده‌ها
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
اساسنامه شرکت تضامنی
نمونه اساسنامه
نمونه تقاضانامه
نمونه شرکت نامه
نمونه آگهی
نمونه اظهار نامه
نمونه انواع اظهار نامه و اساسنامه و صورت جلسه شرکتها
ترک کردن، اعراض کردن، واگذار کردن
اعراض کردن از ثبت یک علامت تجاری
اعراض کردن از (ثبت) اختراع
الزامات قطعی(حتمی)
خلاصه
در دسترس عموم قرار دادن(قرار گرفتن)
اکتساب، تحصیل، تملک، تصاحب
اکتساب حق، تحصیل حق
اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع
رقابت نامشروع
دعوی نقض
دعوی نقض طرح صنعتی
دعوی نقض علامت تجاری
دعوی نقض ورقه اختراع
موضوع اضافی
انتخاب اقامتگاه
ابطال اداری
نصب یک علامت بر روی کالا
کارگزار، عامل، نماینده، وکیل
اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطا کردن
فهرست الفبایی کالاها و خدمات
اصلاح کردن، تغییر دادن
اصلاح کردن ادعاها در یک اظهارنامه اختراع
اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع
اصلاح نقشه ها
اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع
مسبوق به سابقه بودن اختراع
اسم مبدأ
متقاضی، درخواست کننده
اظهارنامه
ماهیت محرمانه اظهارنامه
هزینه اظهارنامه
اولین اظهارنامه، اولین درخواست
اظهارنامه برای کسب ورقه اختراع
اظهارنامه برای ثبت یک علامت
اظهارنامه برای صدور مجدد ورقه اختراع
اظهارنامه برای تجدید یک ورقه اختراع
اظهارنامه برای تجدید ثبت یک علامت
اظهارنامه بین المللی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
انتشار بین المللی یک اظهارنامه بین المللی
اظهارنامه ملی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
اظهارنامه برای حمایت از اختراع
اظهارنامه سابق یا قبلی
اظهارنامه دارای حق تقدم
انتشار اظهارنامه
اظهارنامه منطقه ای براساس معاهده همکاری ثبت اختراع
اظهارنامه لاحق
واگذار کردن
واگذار کردن اظهارنامه(اختراع، علامت...)
واگذار کردن علامت تجاری
واگذار کردن ورقه اختراع
واگذار کردن نام تجارتی
واگذار کردن ثبت علامت تجاری
جانشین، وکیل دعاوی، مشاور حقوقی
قبول و پذیرفتن یک اظهارنامه
A
دارای سابقه کهن(چند پشت به عقب برگشته)
سابقه فنی، سابقه دانش مربوط
اصلی، اساسی
اظهارنامه اصلی
ثبت اصلی
استفاده از حق تقدم
بهترین روش برای اجرای اختراع ادعایی
فهرست اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد اختراع
ماده بیولوژیکی
ماده بیولوژیکی قابل تکثیر
پرورش دهنده
حقوق پرورش دهنده
B
باطل کردن، لغو کردن
ابطال کردن ورقه اختراع
ابطال کردن ثبت علامت تجارتی
ابطال
ابطال ثبت علامت تجاری
اجرا کردن اختراع
ضمیمه راهنمای طبقه بندی بین المللی اختراع
گواهینامه، تصدیق
گواهینامه الحاقی
گواهینامه اختراع
گواهینامه ثبت علامت
علائم تأییدی یا تضمینی
نسخه مصدق
تغییرات در اختراع
شخصیت، صفات ممتاز، خصوصیات
ویژگی تمیز دهندگی یک علامت
آشکار نبودن خصوصیات و ویژگی یک اختراع
کنترل و بررسی کردن یک اظهارنامه
مستندات گزارش جستجوی بین المللی
اوراق مربوط به ورقه اختراع
ادّعا، مطالبه
اصلاح ادعا
ادعای واضح و منجز
ادعای وابسته
ادعاهای وابسته مرکب
شماره گذاری ادعا
محدودسازی ادعا
ادعای حمایت شده به وسیله توصیف
ادعای غیرقابل جستجو
ادعای اختراع کردن
ادعای تقدم کردن
ادعای حق تقدم کردن
اختراع ادعائی
طبقه
طبقه در طبقه بندی نیس
طبقه بندی براساس طبقه بندی بین المللی اختراعات(IPC)
طبقه بندی براساس طبقه بندی نیس
سیستم طبقه بندی
دسته بندی کردن، طبقه بندی کردن
طبقه بندی کردن به منظور امنیت ملی
طبقه بندی کردن کالاها و خدمات
طبقه بندی کردن نوآوری ها (اختراعات)
علائم جمعی
رنگ به عنوان یک صفت ممیزه(مشخصه) علامت
تکنولوژی رقابتی
رقابت
پروانه اجباری
استعمال همزمان و مشترک از یک علامت(علامت همسان)
علامت تجاری متعارض
علامت مشابهی که ایجاد اشتباده و ابهام کند
استمرار یا استمرار جزئی اظهارنامه اختراع
محتوای اظهارنامه بین المللی
تمام محتویات اظهارنامه
کشورهای متعاهد، کشورهای عضو قرارداد
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
مدارک لازم ثبت شرکت ها
رتبه بندی
حسابداری مشاوره مالیاتی
ثبت کیش و معافیت مالیاتی
مشارکت های فاربی و جوینت ونچر
علائم تجاری فارسی و لاتین
دایرِة المعارف
سوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول
درباره ما
خدمات ما
مشاوره آنلاین
پشتیبانی آنلاین
شعب ما
iso
12 سال استاندارد
20 شعبه
انجمن صنفی کارفرمایان
کارگزاران متخصص
سیستم CRM
تلفن ثبت شرکت ها
مدارک لازم ثبت شرکت سهامی خاص
اختراعات قابل ثبت
اقامه دعوی برای بطلان ورقه (سند)اختراع:
الزامی به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده
تعریف اختراع
حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده
روش بررسی تقاضای ثبت اختراع
مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع
مدت اعتبار اختراع ثبت شده
مقدمه
ورقه اختراع
روش اعلامی
روش تحقیقی
انتقال اختیاری
انتقال قهری
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
تعریف شرکت با مسئولیت محدود
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود
وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی
یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت
تعریف شرکت سهامی خاص
مدارک لازم پس از اختتام پذیره نویسی جهت ثبت افزایش سرمایه
مقدمه
مدارک لازم پس از اختتام پذیره نویسی جهت ثبت افزایش سرمایه
طرح اعلامیه پذیره نویسی
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
طرح اعلامیه پذیره نویسی
طرح اعلامیه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام برای سهام جدی
کلیات
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی
روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص
مدارک مورد نیاز
یاد آوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک
تعاریف
دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون
مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی
مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی
مقدمه
ثبت تغییرات در مندرجات کارت بازرگانی
ابطال کارت بازرگانی
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی
اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر
اخطار رفع نقص
اعتراض به ثبت علامت تجارتی
جدول حق الثبت علامت تجارتی
جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی
رد علامت تجارتی
شکایت از رد تقاضای ثبت
علامت تجارتی چیست؟
مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی
مراحل تجدید علامت تجارتی
مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت
مراحل ثبت علامت تجارتی
مقدمه
نقل و انتقال علامت تجارتی ثبت شده
روش و مراحل ثبت موسسه
کلیات
مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری
نمونه تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی
نمونه شرکت نامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها
مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی-حقوقی
مراحل و مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی
مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی
مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی
کلیات
مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری
روش و مراحل ثبت موسسه
نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه
اساسنامه موسسه غیر تجارتی
مقدمه
تعریف اختراع
اختراعات قابل ثبت
مدت اعتبار اختراعات ثبت شده
روش اعلامی
روش تحقیقی
روش های ثبت اختراع در ایران و جهان
ورقه ی اختراع ( یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع )
اقامه ی دعوی برای بطلان ورقه ی اختراع
انتقال اختیاری
انتقال قهری
انتقال مکتسبه از ثبت اختراع
حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده
الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده
مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع
زوشی برای تقاضای ثبت اختراع
نمونه اظهارنامه ثبت اختراع
نمونه گواهی نامه ثبت اختراع
نحوه ثبت اختراعات و ابتکارات
مقدمه
علائم تجارتی چیست؟
مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی
نمونه تقاضای ثبت علائم تجارتی
مراحل ثبت علامت تجارتی
نمونه ی اظهارنامه ی ثبت عائم بازرگانی
نمونه ی تصدیق ثبت علامت تجارتی
مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت
نمونه اظهارنامه ی تمدید مدت علامت تجارتی
نمونه ی گواهی تجدید ثبت
مراحل تجدید علامت تجارتی
اعتراض به ثبت علامت تجارتی
جدول حق الثبت علامت تجارتی
اخطار رفع نقص
رد علامت تجارتی
شکایت از رد تقاضای ثبت
نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده
اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر
جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجارتی
علائم تجارتی ، فارسی و لاتین
مقدمه
تعاریف
دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85
مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی
مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی
فرم تغییرات اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
خدمات بازرگانی
شماره همراه همکاران
تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
دلایل له و علیه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران
مسئولیت جزائی ناشی ز عمل دیگری
مسئولیت های کیفری اشخاص حقوقی
قانون اساسی و مدیران شرکتها
مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات
مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مدیران و قانون مجازات اسلامی
مدیران و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مدیران در ارتباط با انحلال شرکت
مسئولیت مدیران در قانون تامین اجتماعی
مسئولیت مدیران در سایر قوانین جزائی
مسئولیت مدیران در قانون تجارت
مسئولیت مدیران در قانون دیوان محاسبات کشور
مسئولیت مدیران در قانون کار
مسئولیت مدیران در قانون مالیاتی مستقیم
مسئولیت مدیران در قانون محاسبات عمومی کشور
مسئولیت مدیران درقانون تجارت درارتباط با مشاغل دلالی حق العمل کاری حمل و نقل
مسئولیت مدیران درقانون مسئولیت مدنی
شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه
اقدامات هیات موسس
اقدامات وزارت تعاون
تشکیل هیات موسس
تهیه طرح توجیهی
درخواست موافقت تشکیل
تعریف شرکت تعاونی
مسئولیت مدیران
تخلفات اداری
تشکیلات و حدود وظایف
سایر مقررات
مجازاتها
مسئولیت های مدیران شرکتهای بیمه در قانون مالیاتهای مستقیم
وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت قانونی رئیس مجمع
وظایف و اختیارات مجامع عمومی فوق العاده و مسئولیت قانونی رئیس
وظایف و اختیارات مجامع عمومی موسس و مسئولیت قانونی رئیس مجمع
اختیارات بازرسان قانونی
مسئولیت های بازرسان قانونی
وظایف بازرسان قانونی
وظایف مدیران از نظر قانونی
دایرة المعارف علائم و طرح صنعتی و اختراع
ثبت شرکت
نمونه صورتجلسات
راهنما و قوانین ثبت